REGULAMIN POBYTU

§ 1
PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pałacu Komierowo.
2. Regulamin jest dostępny do wglądu w pokojach, Recepcji oraz na stronie internetowej www.palackomierowo.com

§ 2
DOBA HOTELOWA

1. Pokoje w Pałacu wynajmowane są na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin rezerwacji pokoju. Pałac może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
4. Pałac zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności
za dotychczasowy pobyt.

§ 3
REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz potwierdzenia rezerwacji.
2. Opłatę za cały pobyt należy uiścić w Recepcji najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.
3. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
4. Osoby niezameldowane w Pałacu mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
5. Pałac może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenia szkody na mieniu Pałacu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Pałacu lub innych osobach przebywających w Pałacu lub w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie Pałacu.
6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Pałac nie zwraca opłaty za niewykorzystane świadczenia.

§ 4
USŁUGI

1. Pałac Komierowo świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie uwag w Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Pałac ma obowiązek zapewnić Gościom:
– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pałacu,
– codzienne sprzątanie pokoju i wymianę ręczników (położonych na podłodze łazienki), wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności jedynie wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
– udostępnić, w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub zminimalizować niedogodności, w przypadku gdy występujące
w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Pałac świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
– budzenia o wyznaczonej godzinie,
– zamawiania taksówki,
– przechowywania bagażu na życzenie Gościa,
– korzystania ze Strefy Wellness (w przypadku sauny rezerwacja w recepcji min. 1 h wcześniej),
– korzystania ze sprzętu sportowo – rekreacyjnego (rowery, łódka, wędki, kije Nordic Walking, siłownia zewnętrzna),
– udostępniania żelazka i deski do prasowania,
– dostarczania zamówionych posiłków do pokoju.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Pałacu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia, urządzeń technicznych i sportowych Pałacu, powstałe z jego, odwiedzających go osób lub będącego jego własnością zwierzęcia – winy.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Pałac może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia Pałacu.
4. W przypadku konieczności dodatkowego sprzątania pokoju, spowodowanego nietypowymi zabrudzeniami, do rachunku Gościa zostanie doliczona kwota w wysokości 150 zł.
5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć urządzenia elektryczne, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę dostępu zabrać ze sobą lub pozostawić w recepcji.
6. Zgodnie z art. 850 Kodeksu Cywilnego Pałacowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
7. Pałac zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody, również po jego wyjeździe.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŁACU

1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2. Pałac nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną stanowiących własność Gościa. Przedmioty te mogą być przechowywane w sejfach znajdujących się w pokojach.
3. Pałac nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie prywatnym należącym do Pałacu czy poza jego terenem.

§ 7
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane
na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Pałac przechowa powyższe przedmioty przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną poddane utylizacji. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§ 8
CISZA NOCNA

1. Celem uszanowania odpoczynku Gości, prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 7:00 .

§ 9
REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 10
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W Pałacu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonym miejscem, przeznaczonym do tego celu (Palarnia w dolnej części Pałacu). Złamanie tego zakazu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie karą umowną w wysokości 500 zł, która zostanie doliczona do Państwa rachunku, a w przypadku uruchomienia czujników dymu i przyjazdu Straży Pożarnej, również kosztami związanymi z jej nieuzasadnionym wezwaniem, w wysokości 2000 zł.
2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych
i iluminacyjnych.
3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Pałacu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
4. Pałac przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami. Za dodatkową opłatą w pokoju może przebywać jedno zwierzę, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli
i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Pałac Komierowo Komfit Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą
w Tomicach przy u. Europejskiej 4 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Pałacu Komierowo i korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Pałac. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich korygowania.

Dyrekcja Pałacu będzie Państwu bardzo wdzięczna za przestrzeganie niniejszych zasad.
Państwa uwagi i sugestie są dla nas bardzo ważne – zachęcamy do zgłaszania ich w Recepcji.

Dziękujemy i życzymy udanego pobytu.